Gratis Chinees leren: Les 10 - Conversatie 1 - Een taxi nemen

Gratis Chinees leren - Online cursus Chinees

Tekst in karakters 

A: 请问,有出租汽车吗?
B: 有,您去哪儿?
A: 我去天安门广场。去天安门广场多少钱?
B: 大概五十块人民币。
A: 太贵了!可以便宜一点儿吗?四十块怎么样?
B: 好吧!请上车。
A: 谢谢!

 

Tekst in Pinyin

A: Qǐngwèn, yǒu chūzūqìchē ma?
B: Yǒu. Nín qù nǎr?
A: Wǒ qù Tiān’ānmén guǎngchǎng. Qù Tiān’ānmén guǎngchǎng duōshao qián?
B: Dàgài wǔshí kuài Rénmínbì.
A: Tài guì le! Kěyǐ piányi yìdǎnr ma? Sìshí kuài zěnmeyàng?
B: Hǎo ba! Qǐng shàng chē.
A: Xièxie!

 

 

Vertaling

A: Mag ik u iets vragen? Is de taxi beschikbaar?
B: Ja. Waar wilt u naar toe?
A: Ik wil naar Plein van de Hemelse Vrede. Hoeveel kost het om daar naartoe te gaan?
B: Ongeveer 50 Rénmínbì.
A: Dat is te duur! Kan het iets goedkoper? 40?
B: Prima. Stapt u in, alstublieft.
A: Bedankt!

 

De inhoud van deze pagina van de online gratis cursus Chinees is ontwikkeld door Amy (Ya-Ping) Hsiao (www.chinees-leren.nl).

Offcancas menu