Gratis Chinees leren: Les 10 - Conversatie 1 - Nieuwe woorden

Gratis Chinees leren - Online cursus Chinees

Woorden in de conversatie

 • 请问 qǐngwèn: (uitdr.) Mag ik vragen...?
 • 出租汽车 chūzūqìchē: (zn.) taxi
 • 哪儿 nǎr: (vr.vnw.) waar
 • 天安门广场 Tiān'ānmén Guǎngchǎng: (zn.) Plein van de Hemelse Vrede
 • 多少 duōshao: (hoofdtelw.) hoeveel
 • 钱 qián: (zn.) geld
 • 多少钱 duōshao qián: (uitdr.) hoeveel kost ...?
 • 大概 dàgài: (bw.) ongeveer
 • 人民币 Rénmínbì: (zn.) Chinees geld
 • 贵 guì: (bn.) duur
 • 便宜 piányi: (bn.) goedkoop
 • 怎么样 zěnmeyàng: (bw.) hoe
 • 上车 shàngchē: (ww.) instappen

Plaatsen in Beijing

 • 故宫 Gùgōng: De Verboden Stad
 • 天安门广场 Tiān'ānmén Guǎngchǎng: Plein van de Hemelse Vrede
 • 北海公园 Běihǎi Gōngyuán: Park van de Noordelijke Zee
 • 天坛公园 Tiāntán Gōngyuán: Park van de Hemelse Tempel
 • 颐和园 Yí Hé Yuán: Het Zomerpaleis
 • 八达岭长城 Bādálǐng Chángchéng: De Grote Muur Badaling
 • 慕田峪长城 Mùtiányù Chángchéng: De Grote Muur Mutianyu
 • 景山公园 Jǐngshān Gōngyuán: Jingshan-park
 • 毛主席纪念堂 Máo zhǔxí Jìniàntáng: Mao Memorial Hall
 • 明十三陵 Míng shísān Líng: Het Minggraf
 • 圆明园 Yuán Míng Yuán: Het Oude Zomerpaleis
 • 北京胡同 Běijīng Hútong: Beijing Hutong Staatje
 • 北京动物园 Běijīng Dòngwǔyuán: Beijing Dierentuin

 

Woordenlijst voor ZDT

 

De inhoud van deze pagina van de online gratis cursus Chinees is ontwikkeld door Amy (Ya-Ping) Hsiao (www.chinees-leren.nl).

Offcancas menu