Gratis Chinees leren: Les 6 - Tekst 1 - Grammatica-oefeningen

Gratis Chinees leren - Online cursus Chinees

Oefeningen met 的

 

Voeg 的 toe als dat nodig is.

 • 我___妹妹是老师。 Wǒ ___ mèimei shì lǎoshī.
 • 他___男朋友很高。 Tā ___ nán péngyou hěn gāo.
 • 他___桌子很大。 Tā ___ zhuōzi hěn dà.
 • 我___弟弟___小狗很喜欢吃肉。 Wǒ ___ dìdi ___ xiǎogǒu hěn xǐhuan chī ròu.
 • 我___家很小。 Wǒ ___ jiā hěn xiǎo.
 • 王小玉___老师很好。 Wáng Xiǎoyù ___ lǎoshī hěn hǎo.

Klik hier om de antwoorden te zien

 • 我妹妹是老师。 Wǒ mèimei shì lǎoshī.
 • 他男朋友很高。 Tā nán péngyou hěn gāo.
 • 桌子很大。 Tā de zhuōzi hěn dà.
 • 我弟弟小狗很喜欢吃肉。 Wǒ dìdi de xiǎogǒu hěn xǐhuan chī ròu.
 • 我家很小。 Wǒ jiā hěn xiǎo.
 • 王小玉老师很好。 Wáng Xiǎoyù de lǎoshī hěn hǎo.

 

De inhoud van deze pagina van de online gratis cursus Chinees is ontwikkeld door Amy (Ya-Ping) Hsiao (www.chinees-leren.nl).

Offcancas menu