Gratis Chinees leren: Tonen - Oefening 2

Gratis Chinees leren - Online cursus Chinees
 

Onderscheiden van tonen 2: Luister en kies de juiste toon.

 

      lāo-láo-lǎo-lào    

Antwoord

lǎo
    chēn-chén-chěn-chèn    

Antwoord

chén
 

 yī-yí-yǐ-yì    

Antwoord

 

 shēng-shéng-shěng-shèng    

Antwoord

shěng

 

 guō-guó-guǒ-guò    

Antwoord

guó

   jī-jí-jǐ-jì    

Antwoord

 

 qīng-qíng-qǐng-qìng    

Antwoord

qǐng

   xīng-xíng-xǐng-xìng    

Antwoord

xíng
 

 xiān-xián-xiǎn-xiàn    

Antwoord

xiàn

   qiāo-qiáo-qiǎo-qiào    

Antwoord

qiào
   xiāo-xiáo-xiǎo-xiào    

Antwoord

xiāo
   xuē-xué-xuě-xuè    

Antwoord

xuě
   juē-jué-juě-juè    

Antwoord

jué
   quē-qué-quě-què    

Antwoord

qué
   juān-juán-juǎn-juàn    

Antwoord

juān
   jiā-jiá-jiǎ-jià    

Antwoord

jiá
   qiā-qiá-qiǎ-qià    

Antwoord

qiā
 

 quān-quán-quǎn-quàn    

Antwoord

quán

   xuān-xuán-xuǎn-xuàn    

Antwoord

xuàn
   jiāo-jiáo-jiáo-jiào    

Antwoord

jiáo

 

De inhoud van deze pagina van de online gratis cursus Chinees is ontwikkeld door Amy (Ya-Ping) Hsiao (www.chinees-leren.nl).

Offcancas menu