Gratis Chinees leren: Tonen - Oefening 3

Gratis Chinees leren - Online cursus Chinees

 

Onderscheiden van tonen 2: Luister en kies de juiste toon.

 

  zhā-zhá-zhǎ-zhà  

Antwoord

zhà
  chā-chá-chǎ-chà  

Antwoord

chá
  shā-shá-shǎ-shà  

Antwoord

shǎ
  chē-ché-chě-chè  

Antwoord

chē
  chī-chí-chǐ-chì  

Antwoord

chì
  zhī-zhí-zhǐ-zhì  

Antwoord

zhǐ
  zhāi-zhái-zhǎi-zhài  

Antwoord

zhāi
  zhāo-zháo-zhǎo-zhào  

Antwoord

zhǎo
  shāo-sháo-shǎo-shào  

Antwoord

shào
  rāo-ráo-rǎo-rào  

Antwoord

ráo
  zhōu-zhóu-zhǒu-zhòu  

Antwoord

zhōu
  chōu-chóu-chǒu-chòu  

Antwoord

chòu
  shōu-shóu-shǒu-shòu  

Antwoord

shòu
  zhān-zhán-zhǎn-zhàn  

Antwoord

zhǎn
  chān-chán-chǎn-chàn  

Antwoord

chān
  shān-shán-shǎn-shàn  

Antwoord

shǎn
  zhāng-zháng-zhǎng-zhàng  

Antwoord

zhāng
  chāng-cháng-chǎng-chàng  

Antwoord

cháng
  shāng-sháng-shǎng-shàng  

Antwoord

shǎng
  rāng-ráng-rǎng-ràng  

Antwoord

ràng

 

De inhoud van deze pagina van de online gratis cursus Chinees is ontwikkeld door Amy (Ya-Ping) Hsiao (www.chinees-leren.nl).

Offcancas menu