Gratis Chinees leren: Tonen - Oefening 2

Gratis Chinees leren - Online cursus Chinees
 

Onderscheiden van tonen 2: Luister en kies de juiste toon.

      lāo-láo-lǎo-lào    
    chēn-chén-chěn-chèn    
 

 yī-yí-yǐ-yì    

 

 shēng-shéng-shěng-shèng    

 

 guō-guó-guǒ-guò    

   jī-jí-jǐ-jì    
 

 qīng-qíng-qǐng-qìng    

   xīng-xíng-xǐng-xìng    
 

 xiān-xián-xiǎn-xiàn    

   qiāo-qiáo-qiǎo-qiào    
   xiāo-xiáo-xiǎo-xiào    
   xuē-xué-xuě-xuè    
   juē-jué-juě-juè    
   quē-qué-quě-què    
   juān-juán-juǎn-juàn    
   jiā-jiá-jiǎ-jià    
   qiā-qiá-qiǎ-qià    
 

 quān-quán-quǎn-quàn    

   xuān-xuán-xuǎn-xuàn    
   jiāo-jiáo-jiáo-jiào    

 

De inhoud van deze pagina van de online gratis cursus Chinees is ontwikkeld door Amy (Ya-Ping) Hsiao (www.chinees-leren.nl).

Offcancas menu