Gratis Chinees leren: Tonen - Oefening 3

Onderscheiden van tonen 2: Luister en kies de juiste toon.

 

  zhā-zhá-zhǎ-zhà   

  chā-chá-chǎ-chà  
  shā-shá-shǎ-shà  
  chē-ché-chě-chè  
  chī-chí-chǐ-chì  
  zhī-zhí-zhǐ-zhì  
  zhāi-zhái-zhǎi-zhài  
  zhāo-zháo-zhǎo-zhào  
  shāo-sháo-shǎo-shào  
  rāo-ráo-rǎo-rào  
  zhōu-zhóu-zhǒu-zhòu  
  chōu-chóu-chǒu-chòu  
  shōu-shóu-shǒu-shòu  
  zhān-zhán-zhǎn-zhàn  
  chān-chán-chǎn-chàn  
  shān-shán-shǎn-shàn  
  zhāng-zháng-zhǎng-zhàng  
  chāng-cháng-chǎng-chàng  
  shāng-sháng-shǎng-shàng  
  rāng-ráng-rǎng-ràng  

 

 

De inhoud van deze pagina van de online gratis cursus Chinees is ontwikkeld door Amy (Ya-Ping) Hsiao (www.chinees-leren.nl).

Offcancas menu